جزئیات گروه پژوهشی گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی


گروه پژوهشي بيوتكنولوژي گیاهان دارویی

توانمندیهای گروه

 • استفاده از روش‌هاي مختلف كشت بافت جهت حفظ و نگهداري ژرم پلاسم گياهان دارويي، كاربرد در انتقال ژن، توليد متابوليت، باززائي مستقيم، تكثير درون شيشه‌اي و ...
 •  
 • ريزازديادي و تكثير گياهان دارويي ارزشمند و مهم
 •  
 • توليد متابوليت‌هاي ثانويه ارزشمند و مهم با استفاده از كشت سوسپانسيون، كشت ريشه‌هاي موئين، بيوراكتورها
 •  
 • شناسايي و بررسي تنوع ژنتيكي و ملكولي گونه‌هاي گياهان دارويي ايران با استفاده از نشانگرهاي مولكولي جهت شناسايي، تفكيك مولكولي و ارزيابي توانمندي ژنتيكي آنها براي استفاده در برنامه‌هاي اصلاحي
 •  
 • بررسي تنوع سيتوژنتيكي توده‌هاي مختلف گياهان دارويي كشور جهت شناسايي و طبقه بندي و توليد گياهان با سطح پلوئيدي بالاتر بمنظور افزايش ميزان ماده موثره
 •  
 • استفاده از تكنيكهاي مختلف انتقال ژن و ايجاد گياهان تراريخت به منظور افزايش متابوليت‌هاي ثانويه، توليد متابوليت‌هاي خاص و ايجاد مقاومتهاي زيستي و غيرزيستي در گياهان دارويي
 •  
 • استفاده از ميكروارگانيسم‌هاي مفيد جهت افزايش توليد متابوليتهاي ثانويه با ارزش دارويي، تشكيل پژوهشكده بيوتكنولوژي گياهان دارويي كشور
 •  
 • ايجاد دوره تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي گياهان دارويي
 • استفاده از تكنيك‌هاي مختلف افزايش بيان ژن، كاهش بيان ژن، خاموشي ژن و ... جهت توليد متابوليت‌هاي خاص
 •  
 • توليد انبوه مواد خاص درون گياهان تراريخت جهت موارد خاص دارو و درمان (Molecular farming)

اعضاء

ابتداي آزادراه كرج-قزوين-انتهاي جاده بهشت سكينه-مجتمع تحقيقاتي جهاددانشگاهي-پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي. 19-34764010-026