خدمت : پژوهشي


جزئیات خدمت
نام گروه خدمات : پژوهشي
قیمت : 0 ريال
توضیحات :

انجام کلیه طرحهای پژوهشی در خصوص تولید و تکثیر و کشت گیاهان دارویی

سفارش خدمت
محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶