• خانه
  • گروه محصولات و خدمات
ردیف نام گروه محصولات و خدمات
1
پژوهشي
پژوهشي
مشاهده خدمات این گروه
2
آموزشی
آموزشی
مشاهده خدمات این گروه
3
توليدي
توليدي
مشاهده خدمات این گروه
4
مشاوره
مشاوره
مشاهده خدمات این گروه
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶