محصول : اسفرزه


جزئیات محصول
نام گروه محصولات : بذر گیاهان دارویی
قیمت : 0 ريال
توضیحات :

اسفرزه  Plantago ovata Foesk

کدمحصول:N-RS-95211

کلیه بذور در بسته بندی های 10، 20، 30، 40، 50، 60 ، 100 الی 1000 عرضه می گردد.

کلیه بذور همراه با گواهینامه و نتایج آزمایشات قوه نامیه، درصد خلوص و .... عرضه می گردد. سایر آزمایشات مربوطه نیز بنا به درخواست مصرف کننده انجام می گیرد

سفارش محصول
محصولات مرتبط
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان دارویی تلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶
انتهای بلوار کاوش-مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی-پژوهشکده گیاهان داروییتلفن: ۳۴۷۶۴۰۱۰ - ۰۲۶